ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer
Van huis uit
Geerepassage 10
4331 MK Middelburg
0118-79 45 64
info@vanhuisuitmiddelburg.nl
Kvk nummer: 65123093
BTW nummer: NL001735142B19

Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Koper: De natuurlijke of rechtspersoon welke een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: Kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koop op afstand;
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan koper aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik word gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor Communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten op afstand, tussen ondernemer en koper.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld door inzage van de gehele algemene voorwaarden op de website. De koper kan de algemene voorwaarden ook te allen tijde opvragen en deze zullen hem dan kosteloos worden toegezonden.
• Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 - Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
• De koper kan een overeenkomst bij de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
• De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen
• Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en de kosten daarvan
• Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
• Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
• Als de ondernemer de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
• De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
• Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
• Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
• Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
• de koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
• de koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10 - De prijs
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie
• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
• Heeft de koper een product gekocht en raakt dat binnen een periode van twee jaar na aankoop defect? En heeft de koper daar aantoonbaar zelf geen schuld aan? In dat geval heeft de koper recht op kosteloze reparatie of vervanging van alle defecte onderdelen, of van het gehele product – zulks ter onze beoordeling - mits hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden:
- de koper heeft het product op een normale manier gebruikt;
- het product is niet defect of beschadigd geraakt door normale slijtage;
- het product vertoont alleen tekenen van normaal gebruik en de koper heeft het product goed onderhouden;
- het product is niet gerepareerd door onbevoegden;
- de koper heeft het defect binnen twee maanden nadat het is ontdekt, gemeld bij de verkoper;
- de koper kan de betreffende kassabon en garantiebewijs overleggen.
Mocht het betreffende product niet meer leverbaar zijn, dan ontvangt de koper een tegoedbon ter waarde van het besteedde bedrag.
• Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
• Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling
• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
• Bij de verkoop van producten mag de koper in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Bij verkoop via de webomgeving is vooruitbetaling bedongen en kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
• De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
• In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 www.vanhuisuitshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel